“Millet”niñ çağrısı

“Millet” bugün milletin haqiqiy saadetini müdafaa idebilmek maqsadıyle siyaset dünyasına çıqıyur!

Aceba “Millet”, millete kün künden qabaran, qızışan asabiy furtunalı Rusiye siyasiy ömrüniñ beyaz köpükleri üstünden keçilecek bir “aq yol” çizebilecekmi?

Aceba, qaranlıqta qaldırılmış millete “Millet” bu küç, bu ağır daqiqalarda nurlu qutsiy maqsatlarınıñ, emelleriniñ nurlu şulelerini yaydırabilecekmi?

Aceba “Millet”, tatar matbuatınıñ büyük babasınıñ açtığı lekesiz ve şerefli yolunda temizlikle, yükseklikle adını işlerken kendisini yürekleriniñ bütün sıcaqlığıyle qarşılayan ne qadar qardaşlarıyle bu büyük ve sarp keçitli yolda yoldaş olabilecekmi?

Aceba bu qatiy, bu merhametsiz, bu tikenli hayatta çırpınacaq “Millet”in tarihten hissesi ne olacaq?

Ey, milletin qaderi qarşısında titreyen fikirler! Bütün vicdanımle tileyurım ki, sizden her biriñizni hayatıñızın her daqiqasında her şeyden evvel şu sual tüşündirsin, onuñ cevabı sarssın, onuñ renkleri küldürsin, onuñ matemleri ağlatsın.

Ey, millet hayatında iz bıraqacaq qalemler!

Ululıq ögünde ruhumın bütün niyaz ve tazarrularıyle tilerim ki, zavallığıyle tarihi ögünde ümitlenen milletin saadetine, kelecegine, tarihin tilegine, nurlulığına ait satırlarıñızı işlerken hangi namda, hangi sahifede olursa olsun, ancaq millet, ancaq tarih qayğısıyle titremezseñiz, o an’de qırılıñız ve ebediyen izsizlige kömüliñiz.

Ya Rabbi!

Aceba, milletin kelecegi qarşısında titreyen ve tatar tarihiniñ tuluyını müjdeleyen, allığı selâmlayan vicdanlar ne vaqıt, ne vaqıt haytta mesut bir milletin tiri, parlaq nurlarıyle canlanmış, tanılmış, sayılmış tarihini sevinçli közyaşlarıyle selâmlayacaqlar…

(Cafer Seydahmet, “Millet” gazetası, №1, iyün 27, 1917 s.)

print
Paylaşıñız | Поделитесь

Ne tüşünesiñiz? | Что думаете?